Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α’115)
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθ-
μίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του με το άρθρο 28 του ν. 4038/2012......
ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Συνημμένο Αρχείο: