Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Επιστολή της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. στον κ. Σταϊκούρα σχετικά με τη φορολόγηση της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης βιβλιοθήκης στους γιατρούς Ε.Σ.Υ.

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014

Α.Π 5350

 

Προς

τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών

κ. Χ. Σταϊκούρα

 

Θέμα:

κ. Υπουργέ

 Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 281/2011 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 1944/2012 παραπεμπτικής Απόφασης του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού με την υπ’ αριθμ. 29/2014 ομόφωνη Απόφασή της έκρινε ως αντισυνταγματική την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του Ν.3052/ 2002 (ΦΕΚ Α’ 221/24-09-2002), σύμφωνα με την οποία «Η πάγια μηνιαία αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, που καταβάλλεται σε λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών μισθολο-γικών διατάξεων, υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από τις 8·7·2002».

Με αφορμή τη κρίση αυτή περί αντισυνταγματικότητας της ως άνω νομοθετικής διάταξης, η Ολομέλεια του ΣτΕ δέχθηκε, ότι δεν υπόκειται σε φορολόγηση η πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για αντιμετώπιση δαπανών σε συνέδρια, που χορηγείται στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. με πλήρη απασχόληση όλων των βαθμίδων, τους βοηθούς, τους επιστημονικούς συνεργάτες, τους επιμελητές και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό αυτών (Ε.Ε.Π.).

Περαιτέρω, η Ολομέλεια δέχθηκε, ότι όταν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.), αν κατά το νόμο από τη φύση της προορίζεται να καλύψει δαπάνες, στις οποίες ο ίδιος υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελεί προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλεται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός.

Συνεπώς, κρίθηκε ότι η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των ως άνω δαπανών και ως εκ τούτου δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, ούτε συγκεκαλυμμένο φορολογικό προνόμιο υπέρ των μελών του διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Ενόψει των ως άνω παραδοχών, οι οποίες ομόφωνα έγιναν δεκτές, παρέπεται, ότι τα αυτά ισχύουν και για τους Ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., ήτοι δημόσιους λειτουργούς, στους οποίους χορηγείται ανά μήνα η αυτή ως άνω παροχή, δηλαδή η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια (το αποκαλούμενο επίδομα βιβλιοθήκης), παροχή η οποία, ατυχέστατα, φορολογείται, μολονότι έχει εκδοθεί σωρεία Αποφάσεων Διοικητικών Πρωτοδικείων ανά τη Χώρα, σύμφωνα με τις οποίες, η εν λόγω παροχή έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και δεν φορολογείται.

Δεδομένου δε, ότι το εν λόγω κρίσιμο ζήτημα κρίθηκε οριστικά με την ως άνω Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, έστω και αν αναφέρεται στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανώτα-των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αφορά, όμως, το ίδιο ακριβώς επίδομα, θεωρούμε, ότι το αφορολόγητο του εν λόγω επιδόματος θα πρέπει οριστικά να επεκταθεί και στους Ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., κατ’ επιταγή της συνταγματικής αρχής της ισότητας, υπενθυμίζοντας, ότι ήδη ο Ν.3754/2009 (ΦΕΚ Α’ 43) προέβλεπε στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3, ότι «το επίδομα βιβλιοθήκης των νοσοκομειακών ιατρών δεν υπόκειται σε φορολόγηση».

 

κ. Υπουργέ

Η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών επιθυμεί να συναντηθεί μαζί σας προκειμένου να εξετάσουμε τρόπους νομοθετικής εφαρμογής της παραπάνω απόφασης του ΣτΕ σχετικά με την πάγια αποζημίωση βιβλιοθήκης στους γιατρούς ΕΣΥ.

Εν αναμονή ορισμού εκ μέρους σας ημερομηνίας συνάντησης

Με εκτίμηση

Για την ΟΕΝΓΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.                                                ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Πηγή: http://www.ygeianet.gr