Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ο ΙΣΑ ζητά την τροποποίηση του Άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 3580/2007 περί παράτασης θητείας ειδικευομένων ιατρών, και πέραν των 2 εξαμήνων, για όσο διάστημα παραμένει κενή η θέση

Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Προς το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου

Αθήνα, 11-1-2013
Α.Π. 34729

 

Θέμα: Ο ΙΣΑ ζητά την τροποποίηση του Άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 3580/2007 περί παράτασης θητείας ειδικευομένων ιατρών, και πέραν των 2 εξαμήνων, για όσο διάστημα παραμένει κενή η θέση.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ. 4 του Ν.3580/2007 ιατροί που ειδικεύονται στα νοσοκομεία της χώρας μπορούν κατόπιν σχετικής αίτησής τους, που εγκρίνεται από τον Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου νοσοκομείου, να παραμένουν σε αυτό και μετά τη λήξη της σύμβασης τους με το νοσοκομείο με τις ίδιες αποδοχές μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα καλύψει την οργανική θέση του ειδικευόμενου. Η παράταση εγκρίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και λήγει αυτοδικαίως με την υπογραφή της σύμβασης και την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου. Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η περίπτωση γ` της παραγράφου 5Α του άρθρου 2 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α`).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Ιατροί που ειδικεύονται στα νοσοκομεία της χώρας μπορούν κατόπιν σχετικής αίτησης τους, που εγκρίνεται από τον Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου νοσοκομείου, να παραμένουν σε αυτό και μετά τη λήξη της σύμβασης τους με το νοσοκομείο με τις ίδιες αποδοχές μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα καλύψει την οργανική θέση του ειδικευόμενου. Η παράταση εγκρίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανεώσεων και λήγει αυτοδικαίως με την υπογραφή της σύμβασης και την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λόγω της μαζικής μετανάστευσης ιατρών στο εξωτερικό προκειμένου να ειδικευθούν, παρατηρούνται, ενίοτε, μεγάλες καθυστερήσεις στην αναπλήρωση των ειδικευομένων ιατρών που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους για τη λήψη του τίτλου της ειδικότητάς τους στα ελληνικά νοσοκομεία. Αποτέλεσμα αυτού είναι να δημιουργούνται κενά στη λειτουργία των Νοσοκομείων.

Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης, με την οποία, κατά τροποποίηση του υφισταμένου νομικού πλαισίου, αίρεται ο περιορισμός της μίας μόνο ανανέωσης της 6μηνης παράτασης της παραμονής ιατρού που ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του, είναι να υπάρξει η δυνατότητα της κάλυψης των κενών θέσεων ειδικευομένων ιατρών σε όλη τη χώρα για όσο διάστημα ήθελε απαιτηθεί μέχρι την κάλυψή της από άλλο ειδικευόμενο ιατρό, με γνώμονα την κατά το δυνατόν πλέον εύρυθμη λειτουργία κλινικών και τμημάτων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ. Παράλληλα επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση της ανεργίας – υποαπασχόλησης - ετεροαπασχόλησης των νέων ιατρών που μόλις ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους για τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα μειωθεί η ανεργία νέων ιατρών, και παράλληλα καλύτερη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των τμημάτων του ΕΣΥ, χωρίς μάλιστα, με τον τρόπο αυτό να επιβαρύνεται επιπρόσθετα ο κρατικός προϋπολογισμός, με δεδομένο ότι η κατά νόμο προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικευομένων για την κάλυψη των θέσεων αυτών έχει ήδη προϋπολογιστεί κάθε χρόνο.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                        ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ