Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. A2α/Γ.Π. οικ. 12628/18-2-2015 (ΑΔΑ:ΩΕ7Β465ΦΥΟ-697), και A2α/Γ.Π. 14656/5-3-2015 (ΑΔΑ:ΒΜΤ7465ΦΥΟ-2ΦΙ) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Συνημμένο Αρχείο: