Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - Τροποποίηση της αριθμ.Α2δ/Γ.Π.οικ.139/31-12-2014 Υπουργικής Απόφασης "Διαδικασία τοποθετήσεως ιατρών προς ειδίκευση στα νοσοκομεία της χώρας" (68/2015 τ.Β΄)

Συνημμένο Αρχείο: