Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα νοσοκομεία

Τροποποίηση της αριθμ.Α2δ/Γ.Π.οικ.137/31-12-2014 Υπουργικής Απόφασης "Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.Β΄) απόφασης "ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα νοσοκομεία" (ΦΕΚ.27/2015 τ.Β΄)".

Συνημμένο Αρχείο: