Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Υποχρεωτική ενημέρωση με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου για την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου σε ασθενείς με γνωστή λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

Σχετ.:  1. Η υπ’ αρ. Υ1.Γ.Π.114971/2014  Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ τ. 388 Β΄/2014) «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας.» ΑΔΑ: ΒΙΕ9Θ-6ΘΕ 2. Ενημερωτικό έντυπο για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου σε ασθενείς με γνωστή λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς, που διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 14203/23.9.2014 έγγραφο του ΚΕΕΛΠΝΟ

ΠΗΓΗ:ΥΥΚΑ

http://www.moh.gov.gr/