Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

3/12/2012 Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΑΥ Νέος Νόμος Ν4087/2012 για ρύθμιση οφειλών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν4087/2012 και μετά την απόφαση 205/Θ,6/15-11-2012 του Δ.Σ./ΕΤΑΑ δίνεται δυνατότητα ρύθμισης σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτητές οφειλές και αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης μέχρι και 31/12/2013.

Στην ως άνω ρύθμιση υπάγονται όσοι ασφαλισμένοι ή εργοδότες επιθυμούν με την υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι και 31/12/2012. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλετε άπαξ.

Δυνατότητες ρύθμισης:
• Εφάπαξ ή μέχρι 6 δόσεις με έκπτωση 100% επί των προσθέτων τελών
• Από επτά (7) έως και δέκα (10) δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75% επί των προσθέτων τελών

Το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων εισφορών καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση μήνα.

Η μη καταβολή των δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται την απώλεια της παρούσας ρύθμισης . Επίσης για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των άνω δυνατοτήτων ρύθμισης δεν επιτρέπεται από τη μία δυνατότητα ρύθμισης στην άλλη.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς σε αυτήν, εφόσον επιλέξουν την υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή με την υποβολή σχετικής αίτησης.

Επίσης όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης σε περίπτωση που πριν από την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για συνταξιοδότηση στον οικείο φορέα.

Τέλος ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται είτε μετά την εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου ποσού (εφόσον έχει ζητηθεί εφάπαξ εξόφληση) είτε με την καταβολή της πρώτης δόσης (εφόσον έχει ζητηθεί τμηματική εξόφληση της οφειλής).