Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και λόγω της σύναψης συµβάσεων παροχής υγειονοµικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, κωδικοποιούµε........

ΠΗΓΗ:ΥΥΚΑ

http://www.moh.gov.gr/