Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

14/2/2014 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ ''Εγκύκλιος σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων των υποπαραγράφων ΙΑ1 και ΙΑ2 του Ν.4152/2012 (Α,107), κατ'εφαρμογή του Ν.4225/2014 (Α,2)''