Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ανακοίνωση Υπουργικής απόφασης σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης για την παροχή υπηρεσιών απο αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.37804/25-4-2013 (ΦΕΚ 1023/25-4-2013) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς Νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών Κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και
νοσοκόμους ανακοινώνουμε την υπ’ αριθ. Υ4α/Γ.Π.οικ.75206/8-8-2013 ΑΔΑ : ΒΛΩ0Θ-0ΑΦ (ΦΕΚ 1944/Β/2013)
Υπουργική Απόφαση σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση της προαναφερόμενης απόφασης.

Συνημμένο Αρχείο: