Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Γραφείο Τύπου Υπουργού

 

 

Αθήνα, 13.5.2014

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών του ΕΟΠΥΥ.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του αρμόδιου Υφυπουργού Υγείας, κ. Αντώνη  Μπέζα, συγκροτούνται εκατόν δεκαεννέα (119) Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, ανά Υγειονομική Περιφέρεια. Συγκεκριμένα συγκροτούνται ογδόντα πέντε (85) Πρωτοβάθμιες και τριάντα τέσσερις (34) Δευτεροβάθμιες.

Ειδικότερα, στην 1η Υ.ΠΕ. (Αττικής) συγκροτούνται 14 Επιτροπές, 8 Πρωτοβάθμιες και 6 Δευτεροβάθμιες. Στην 2η Υ.ΠΕ. (Πειραιώς και Αιγαίου) συγκροτούνται 35 Επιτροπές, 30 Πρωτοβάθμιες και 5 Δευτεροβάθμιες. Στην 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) συγκροτούνται 19 Επιτροπές, 11 Πρωτοβάθμιες και 8 Δευτεροβάθμιες. Στην 4η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και Θράκης) συγκροτούνται 11 Επιτροπές, 10 Πρωτοβάθμιες και 1 Δευτεροβάθμια. Στην 5η Υ.ΠΕ. (Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) συγκροτούνται 20 Επιτροπές (10 Πρωτοβάθμιες και 10 Δευτεροβάθμιες). Στην 6η Υ.ΠΕ. (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας) συγκροτούνται 15 Επιτροπές, 12 Πρωτοβάθμιες και 3 Δευτεροβάθμιες. Στην 7η Υ.ΠΕ. (Κρήτης) συγκροτούνται  5 Επιτροπές (4 Πρωτοβάθμιες και 1 Δευτεροβάθμια).    

Οι αρμοδιότητες των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών είναι η εξέταση των αιτημάτων των ασφαλισμένων (αναρρωτικές άδειες, προαιρετική ασφάλιση κλπ) όπως προβλέπεται από τους επιμέρους κανονισμούς των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων ο Κλάδος Υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ με την υποχρέωση αυτών να κοινοποιήσουν τους κανονισμούς τους στις Υ.ΠΕ. Επίσης αρμοδιότητα Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών αποτελεί η εξέταση αιτημάτων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση υπηρεσιών Υγείας όπως προβλέπεται από τον ΕΚΠΥ του Οργανισμού.

Οι αρμοδιότητες των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών είναι η εξέταση των ενστάσεων κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών: α) των ασφαλισμένων, β) των Διευθυντών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ και γ) των υπηρεσιών που είχαν και έχουν την αρμοδιότητα από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι, οι εκκρεμείς υποθέσεις των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Επιτροπών, που είχαν συσταθεί για την προηγούμενη μεταβατική περίοδο μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θα διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Επιτροπές που συγκροτούνται με την παρούσα απόφαση.