Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΑΥ ''ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2011 – ΕΠΕΙΓΟΝ''

Καλούνται οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που έχουν απαιτήσεις από τον Τομέα Υγείας Υγειονομικών για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά (Δ.Π.Υ. Τιμολόγια κ.λ.π)μέχρι 31-12-2011 και  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/07-03-2013, και την αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ. 18579 (ΦΕΚ 427 Β’/25-02-2013), προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ΚΥΑ, περί καθορισμού  ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ,

εφόσον το επιθυμούν να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι αποδέχονται τη ρύθμιση αυτή και παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

 Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται:

α) Από κατάσταση με τις απαιτήσεις σας ανά μήνα

β) Από πιστωτικό τιμολόγιο με την ένδειξη για τον ΕΟΠΥΥ.

 Ε T.A.A/Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΜΑΡΝΗ 22 10433 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ 998146384

ΔΟΥ ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το πιστωτικό τιμολόγιο μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, θα ζητηθεί από ατην υπηρεσία στο τελικό στάδιο της εκκαθάρισης.