Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ Αφορά ελευθεροεπαγγελματίες - Αλλαγές στα βιβλία και στοιχεία βάσει του κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013

Η ψήφιση του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) περί του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) , ο οποίος αντικαθιστά τον παλιό Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) έχει φέρει σημαντικές αλλαγές .Μετά την έκδοση της ερμηνευτικής εγκυκλίου με την ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 και των υπολοίπων διευκρινίσεων από το Υπουργείο Οικονομικών είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τις σημαντικότερες αλλαγές.

1.ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. το βιβλίο ασθενών που προβλεπόταν σαν πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) συνεχίζει να είναι θεωρημένο και να τηρείται ως έχει παρέχοντας πληροφορίες απαραίτητες για την επαλήθευση αυτών από το φορολογικό έλεγχο όπως τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου ,ύψος αμοιβής ,χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής υπηρεσίας ,περιγραφή αυτής ,αριθμός Α.Π.Υ. κλπ.

Αντίθετα το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων τηρείται πλέον σε έντυπα αθεώρητα , ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης του ,χειρόγραφα ή μηχανογραφικά .Όταν μάλιστα τηρείται μηχανογραφικά μπορεί απλώς να αποθηκεύεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα και να δίδεται άμεσα στον έλεγχο αν ζητηθούν .Τα θεωρημένα βιβλία που υπάρχουν συνεχίζουν να τηρούνται μέχρι την εξάντληση τους και από εκεί και πέρα δεν απαιτείται πλέον θεώρηση.

2.ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

H σημαντικότερη αλλαγή που υπάρχει στην έκδοση φορολογικών στοιχείων είναι ότι πλέον οι ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιατρικές εταιρείες για τις συναλλαγές τους με άλλους επιτηδευματίες (κλινικές ,ασφαλιστικά ταμεία κλπ) εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) αθεώρητο και όχι θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) όπως ίσχυε μέχρι τώρα . Επισημαίνεται ότι στο Τ.Π.Υ. δεν χρειάζεται καμία επιπλέον σφραγίδα για το ότι είναι αθεώρητο όπως ισχύει στις Α.Π.Υ. Τα υπόλοιπα στοιχεία που εκδίδονται παραμένουν ως έχουν ,δηλαδή αθεώρητες Α.Π.Υ. βάσει της ΠΟΛ. 1083/2003 στους ιδιώτες ασθενείς εντός ιατρείου οι οποίοι και καταχωρούνται στο βιβλίο ασθενών και θεωρημένες Α.Π.Υ. για ιδιώτες ασθενείς εκτός ιατρείου (επισκέψεις κατ’ οίκον ,χειρουργεία κλπ).

3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ

Συνεχίζει όπως ίσχυε με τον Κ.Β.Σ. , δηλαδή η καταχώριση των πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω γίνεται με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας.

4.ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 18 ορίζεται ο χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων ο οποίος συνδέεται με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. (άσχετα αν οι ιατρικές υπηρεσίες δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α.) . Έτσι από 01/01/2013 η ενημέρωση του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέρα του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ,δηλαδή ο 1ος , 2ος , 3ος μήνας μέχρι 26 Απριλίου , ο 4ος , 5ος , 6ος μέχρι 26 Ιουλίου και ούτω καθ’ εξής.

Για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στον φοροτεχνικό σύμβουλο του Ι.Σ.Α.