Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ ''Ενημέρωση μελών Ι.Σ.Α. για τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στους φορείς Π.Φ.Υ.''

Δημοσιεύθηκε 08 Οκτώβριος 2015

Ενόψει πολλών ερωτημάτων μελών μας για το παραπάνω θέμα, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13-3-2012 (ΦΕΚ Β’ 713) και υπ. Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.55762/2-7-2014 (ΦΕΚ Β’ 1802) Υπουργικές Αποφάσεις οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι για την αδειοδότηση των Φορέων ΠΦΥ.

Στο άρθρο 16 του ΠΔ 84/2001, όπως ισχύει μέχρι σήμερα ορίζεται ότι «ο έλεγχος των φορέων ΠΦΥ είναι τακτικός (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για κάθε φορέα Π.Φ.Υ.) ή έκτακτος και αφορά ιδίως την τήρηση των προδιαγραφών κτιριακής και τεχνολογικής υποδομής, καθώς και την τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Π. Δ/τος για τη νόμιμη λειτουργία του φορέα, την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, το σεβασμό των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και την εν γένει τήρηση των νόμων, κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων, που αφορούν τους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. Η παράλειψη ελέγχου κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο αποτελεί για τα ελεγκτικά όργανα σοβαρή παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος.»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη αιτηθεί από το Υπουργείο Υγείας να πραγματοποιούνται οι έκτακτοι έλεγχοι ανά πενταετία με νομοθετική ρύθμιση και τροποποίηση του ΠΔ 84/2001 για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, αλλά και όλων των φορέων ΠΦΥ μετά από πρόταση της επιτροπή εργαστηριακών ιατρών του ΙΣΑ και της επιτροπής ΠΦΥ του ΙΣΑ για τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων. Πλην όμως μέχρι τότε ο ΙΣΑ υποχρεούται κατά νόμο να διενεργεί τους έκτακτους ελέγχους, όπως ως άνω ορίζεται.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΑ