Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.Α. Δημοσιεύτηκαν τα Πρακτικά της Βουλής για την Εξόφληση των Οφειλών από τα Ταμεία που εντάχτηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΑ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΚΑΡΠΟΥΣ

 

Ύστερα από τη δημοσίευση της υπ' αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ Β'/188/2013) Κ.Υ.Α αναφορικά με τις προϋποθέσεις αποπληρωμής των δεδουλευμένων των ιατρών και το ποσοστό έκπτωσης αυτών, είχαμε επισημάνει πολλάκις ότι εκκαθάριση για να πραγματοποιηθεί, θα έπρεπε να περάσουν χρόνια . Καλέσαμε λοιπόν τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων των ιατρών και των διαγνωστικών κέντρων-εργαστηρίων, προκαταβάλλοντας ως έναντι το 90% πριν την εκκαθάριση,όπως προβλέπεται στην διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 3965/2011.

Πράγματι δημοσιεύτηκαν εχθές τα επίσημα Πρακτικά της ΡΛΕ΄, της 28 Φεβρουαρίου 2013,Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Σύμφωνα με το άρθρο 3, οι οφειλές της παραγράφου 1(Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31.12.2011)εξοφλούνται με την ακόλουθη διαδικασία:

«3. Το ποσό που προκύπτει ως εναπομένουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα από την εφαρμογή των εκπτώσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντοςεξοφλείται με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1 ως προκαταβολή μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων. Η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Εάν, μετά τη χορήγηση της προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

4. Η αποδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσηςεκ μέρους του δικαιούχου - παρόχου που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέωντων οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τις υφιστάμενες κατά την 31.12.2011 οφειλές των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την 1.4.2012.»

Έπειτα από τις αλλεπάλληλες συναντήσεις μας με τις Ηγεσίες των αρμοδίων Υπουργείων και αφού αποστείλαμε μεγάλο αριθμό εγγράφων καταφέραμε την αποπληρωμή των οφειλομένων χρηματικών ποσών από τα ασφαλιστικά ταμεία των παρελθόντων ετών. Σύμφωνα με επαφές με τον ΕΟΠΥΥ οι πληρωμές αυτές θα ολοκληρωθούν έως την 31/03/2013.

Για άλλη μια φορά οι αγώνες μας δικαιώθηκαν, συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την αποπληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ του 2012 .

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ του ΙΣΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                    ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ