Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1.665 ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΈΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 90 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α') ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΗΣ 1Ης, 2Ης ΚΑΙ 4Ης ΥΠΕ

Συνημμένο Αρχείο: