Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Νόμος 4238 / Φ.Ε.Κ. Α38 / 17-2-2014 ''Π.Ε.Δ.Υ. ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ''