Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ν. 4261:Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις

Ν. 4261:Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις

Τροπολογίες στην Υπερωριακή Εργασία και στην καθ' υπέρβαση εργασία Νυχτερινές ώρες, Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες.

Πηγή: http://www.poedhn.gr

Συνημμένο Αρχείο: