Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση τροποποίηση της Υπεύθυνης Δήλωσης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ

Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013

Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

Κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο

Εξαιρετικά Επείγον

Αθήνα, 9/5/2013

                                                                                                   ΑΠ 37408

Θέμα: Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση τροποποίηση της Υπεύθυνης Δήλωσης για τις ληξιπρόθεσμες  οφειλές του ΕΟΠΥΥ

Σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση την οποία οφείλουν να υπογράψουν οι ιατροί και οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους , προκειμένου να αποπληρωθούν για τις υφιστάμενες οφειλές του ΕΟΠΥΥ για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2011, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της, για την πλήρη αποσαφήνιση του κειμένου και τη διασφάλιση των μελών μας, ως εξής:

  1. 1.Αποδέχομαι τη ρύθμιση του συνόλου των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 οφειλών του ΕΟΠΥΥ, με την έκπτωση όπως ορίζεται στην αριθμ. ΟΙΚ.9425/04-02-2012 (ΦΕΚ 188, τεύχος Β’) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. ΟΙΚ . 18579 (ΦΕΚ 427 Β’ / 25-02-2013) ΚΥΑ. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα *ως απαιτούμενα (σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 22 Ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α΄ 58/23.04.2010)* κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31-12-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4132/7-3-2013.
  2. 2.*Για τις παραπάνω οφειλές * παραιτούμαι από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

Ενόψει των ανωτέρω, αναμένουμε την άμεση τροποποίηση της, άλλως την έγγραφη διαβεβαίωση σας ότι σε κάθε περίπτωση αυτή ακριβώς είναι η έννοια του κειμένου της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΙΩΡΓ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                        ΕΥΣΤ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ