Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Υ10α/Γ.Π. οικ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 75822/9-8-13 ΑΔΑ: ΒΛΩΛΘ-40Γ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ »