Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.138882/15-12-2011 (ΦΕΚ 479/ΥΟΔΔ/30-12- 2011) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Ξάνθης

Συνημμένο Αρχείο: