Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΦΕΚ 2123/28.08.13: Καράργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρ.90 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ167/Α) σε ΝΠΔΔ της 1ης, 2ης και 4ης ΥΠΕ

Συνημμένο Αρχείο: