Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

13/12/2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΣΑΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΄΄Υποχρεωτική μετάταξη στην δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία΄΄

Οι διατάξεις των νόμων 3986/2011 αρ.44 παρ.15 και 4019/2011 αρ20 παρ 5α προβλέπουν για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 (Νέοι Ασφαλισμένοι), υποχρεωτική μετάταξη στην 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/07/2011 για όλους τους κλάδους (σύνταξης – περίθαλψης – πρόνοιας-μονοσυνταξιούχου) .

Προϋπόθεση είναι μέχρι 30/6/2011 να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης προερχόμενα από άσκηση αμιγώς ελεύθερου επαγγέλματος ή από ασφάλιση (δυνάμει των Ν.3232/04, αρ.18, του Ν.3996 αρ. 58, των αποφάσεων 601/08 και 501/05, αυτασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος , κενό διάστημα ασφάλισης  λιγότερο των 2 μηνών) που συνεπάγεται καταβολή εισφορών ελεύθερου επαγγελματία.

Για όσους έχουν 3 χρόνια ασφάλισης ως ανωτέρω μέχρι 31/12/11 η μετάταξη στην 2η κατηγορία γίνεται από 1/1/2012.

 Σε περίπτωση που διαπιστώνετε εσφαλμένη υπαγωγή στην 2η ασφαλιστική κατηγορία είτε λόγω του ότι δεν είστε Νέος Ασφαλισμένος, είτε γιατί δεν έχετε 3 έτη ασφάλισης ως ανωτέρω και με δεδομένο ότι η ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου των ασφαλισμένων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί (κυρίως λόγω μη προσκόμισης βεβαιώσεων έμμισθων θέσεων ή βεβαίωσης παύσης ελευθέρου επαγγέλματος ή κατά περίπτωση δικαιολογητικών που συνεπάγονται διακοπή των λοιπών περιπτώσεων ασφάλισης ) παρακαλούμε να επισκέπτεστε τα κατά τόπους γραφεία μας, ή να τηλεφωνείτε στο 2130069384 και 2130069765– ή να επικοινωνείτε στο e-mail:eisfores@tsay.gr