Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

14/05/2014 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ''Συμβάσεις με Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες''

Αθήνα, 14/05/2014

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                      


   Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
 
   Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4172 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’/23-07-2013) και της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν Υ9/οικ.85507 (Φ.Ε.Κ. 2320/Β’/17-09-2013), οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας (Ιδιωτικές Κλινικές, Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα/Εργαστήρια και Φυσικοθεραπευτές) είναι υποχρεωμένοι να συνάψουν σύμβαση έργου με κάποια Ιδιωτική Ελεγκτική Εταιρεία απ’ αυτές που έχει προκρίνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τον έλεγχο των δαπανών έτους 2013.
   Μετά από διαπραγματεύσεις του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας με τις εν λόγω εταιρείες και αφού πετύχαμε να αποδεχθούν το Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο λογιστικός – οικονομικός έλεγχος να πραγματοποιηθεί από το προσωπικό των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού, καταφέραμε να μειώσουμε τις οικονομικές τους απαιτήσεις από 5% που ξεκίνησαν σε ορισμένες περιπτώσεις επί του ελεγχόμενου ποσού, σε τελικές προτάσεις που κυμαίνονται από 0,45% έως και 0,55% ανάλογα με την εταιρεία, όσον αφορά τον κλινικό / ιατρικό έλεγχο.
   Κατόπιν των ανωτέρω σας κοινοποιούμε τις προσφορές των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών για  να συμβληθείτε με την εταιρεία της προτίμησης σας.
 
 

SOL - ORION - Expert Opinion (ΜορφήWORD)

TCN (Μορφήpdf)

MedNet (Μορφήpdf)

ACCURATE (Μορφή WORD)


    Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                      Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                              Βιοχημικός