Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

4/5/2014 Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. ''Ενημέρωση για κατάθεση φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων''

Αθήνα,04/05/2014


ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε ο κλάδος μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία που διακυβεύεται η ύπαρξη και η βιωσιμότητά του.
Γνωρίσαμε πρόσφατα την αθέτηση των προφορικών δεσμεύσεων πολιτικών προσώπων του Υπουργείου Οικονομικών και Υγείας που σε τελική ανάλυση αποδίδουν στον καθένα την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα που του αρμόζει.
Για το θέμα των κινητοποιήσεών μας θα έχετε πλήρη ενημέρωση από τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά και από τις εισηγήσεις των συναρμόδιων συνδικαλιστικών φορέων.
Για το θέμα τώρα της παράτυπης διπλής φορολόγησής μας που αφορά τα Νομικά Πρόσωπα γενικά και ιδιαίτερα αυτά με τη μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε που υποχρεούνται στην κατάθεση των φορολογικών τους δηλώσεων μέχρι την προσεχή Δευτέρα 05/05/2014, για την απίστευτη υποχρέωσή μας που μας επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών και Υγείας να φορολογηθούμε για ανύπαρκτα εισοδήματα του 2013 που μας έχουν περικοπεί με τα CLAW BACK και REBATE που φθάνουν το 50% των εισπράξεών μας σαν να μας είχαν καταβληθεί, η Ομοσπονδία μας ζήτησε και έλαβε χωρίς αμοιβή τις φορολογικές υποδείξεις ενός έγκριτου Οικονομολόγου που θα πρέπει όσοι καταθέσουν φορολογική δήλωση τη Δευτέρα να συμπληρώσουν ανάλογα και το υπόδειγμα της επιφύλαξης που ακολουθεί :

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ REBATE ΚΑΙ CLAW BACK ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ


Τα τελευταία χρόνια ο ιατρικός κόσμος έχει εθισθεί από τον ΕΟΠΥΥ με τις ξενικές έννοιες του rebate και Claw back που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις δύο (2) συμβαλλομένων μερών.
Claw back είναι όρος που σημαίνει επανάκτηση και περιλαμβάνεται κυρίως σε συμβάσεις χρηματοοικονομικών εταιρειών. Ο εργαζόμενος για τα bonus που λαμβάνει εξ αιτίας κάποιας σύμβασης, υποχρεούται να επιστρέφει χρήματα, αν υπάρχουν ζημίες από τις πωλήσεις του. Στην περίπτωση των ιατρικών αμοιβών και εργαστηριακών εξετάσεων δεν έχει καμία σχέση η εφαρμογή claw back.
O όρος rebate που χρησιμοποιήθηκε λανθασμένα αντί του όρου έκπτωση που χρησιμοποιείται στις αστικές συμβάσεις τις Ελλάδας  ελήφθη από τον ξενικό όρο που σημαίνει επιβράβευση.       
Ο καταλογισμός των ιατρικών αμοιβών και των  εργαστηριακών εξετάσεων για την χρήση 2013, παρά την  έκδοση πιστωτικών τιμολογίων από ιατρικές εταιρείες ιατρών και διαγνωστικών εργαστηριών θα επιφέρει φορολόγηση και προκαταβολή για ανείσπραχτα εισοδήματα.
Σύμφωνα με το σημερινό φορολογικό σύστημα ο συντελεστής φορολογίας για διανεμηθέντα κέρδη είναι 34,4 % (effective tax rate)  και επί αυτών επιβάλλεται προκαταβολή φόρου για 80%, δηλαδή συνολική παρακράτηση 61,92%. Αυτή η παρακράτηση, ακόμη και πραγματικές εισπράξεις να υπάρχουν θα αφαιρέσει όλη την ρευστότητα μιας εταιρείας. Η εφαρμογή φορολογίας επί ποσών που δεν έχουν εισπραχθεί θα οδηγήσει την ιατρική εταιρεία σε μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων προς το κράτος και ποινικές συνέπειες για διαχειριστές και εταίρους-μετόχους.

΄Αμεσες  φορολογικές ενέργειες

Υποβολή δηλώσεων των Ιατρικών Εταιρειών  με επιφύλαξη προς τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, σύμφωνα με άρθρο 20 του Ν 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας). Η δήλωση  επιφύλαξης πρέπει να είναι   ειδική και αιτιολογημένη  και ο Προϊστάμενος  της ΔΟΥ πρέπει να απαντήσει εντός τριμήνου. Όπως κατανοούμε η δήλωση με επιφύλαξη γίνεται, όταν μεταξύ των ποσών που καταγράφονται στη φορολογική δήλωση υπάρχει αμφισβήτηση εκ μέρους του φορολογουμένου και ως εκ τούτου απαιτείται η επαρκής αιτιολόγηση αυτής.
Η δήλωση φορολογίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η αίτηση δήλωσης επιφύλαξης επίσης.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ


Της ………. ΙΚΕ με ΑΦΜ….. ΔΟΥ….  Που εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της  κ……..

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ….. ΔΟΥ…….


Σας γνωρίζουμε ότι, κατά την υποβολή προς την Υπηρεσίας σας της Δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος του …….ΙΚΕ που αφορά το οικονομικό έτος 2014 και κατέθεσα νόμιμα στην Υπηρεσία σας ηλεκτρονικά την …….., συμπεριλήφθησαν και τα παρακάτω χρηματικά :

1.  Ποσά αυτόματης επιστροφής (claw back) ύψους…………… σύμφωνα με Ν 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-07-2013), άρθρο 100  παρ.1 έως 7

Επειδή το παραπάνω χρηματικό ποσό  αφορούσε εκτέλεση ιατρικών διαγνωστικών πράξεων προς ασθενείς του ΕΟΠΥΥ , που παρείχα βάσει της συμβατικής μου υποχρέωσης με τον ΕΟΠΥΥ.

Επειδή για τις παραπάνω ιατρικές πράξεις δαπανήθηκαν χρηματικά ποσά για αγορά αντιδραστηρίων, αμοιβές προσωπικούς, ασφαλιστικές εισφορές, κόστος λειτουργίας  ιατρικών μηχανημάτων.

Επειδή μέχρι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δεν εξέδωσε σχετική γνωμοδότηση για τον λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των αυτόματων επιστροφών, παρά τις κατ΄ επανάληψη  οχλήσεις μας εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων των ενώσεων  μας.

Επειδή ο τρόπος προσδιορισμού των αυτόματων επιστροφών δεν είναι σαφώς προσδιορισμένος.

Επειδή τις προσφερθείσες διαγνωστικές εξετάσεις προς ασθενείς του ΕΟΠΥΥ προσέφερα στα πλαίσια των συμβατικών μου υποχρεώσεων και για τις οποίες  ο ΕΟΠΥΥ έχει υποχρέωση αποπληρωμής στο ακέραιο.

Επειδή με την αυτόματη παρακράτηση του ποσού των αυτόματων παρακρατήσεων εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ, θα φορολογηθώ για ανύπαρκτο εισόδημα και θα μου επιβληθεί επί αυτού προκαταβολή φόρου.

Επειδή έχω έννομο συμφέρον.

Επειδή η παρούσα  μου είναι νόμιμη σε όλα τα αιτήματα της βασιζόμενη στις ανωτέρω λεπτομερώς αναφερόμενες διατάξεις, τυγχάνει αληθινή και εισάγεται αρμόδια στην Υπηρεσίας σας.

Επειδή η παρούσα είναι ειδική, ορισμένη και αιτιολογημένη κατά τις διατάξεις του νόμου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Με ρητή επιφύλαξη όλων εν γένει των νομίμων δικαιωμάτων μου

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ  έγκαιρα την παρούσα ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ μου κατ’ άρθρο   68 του Ν 4172/2013 (Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) όπως ισχύει, στην οποία ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΜΟΥ αναφορικά με την φορολόγηση μου επί του  ποσού της αυτόματης επιστροφής (claw back) και της προκαταβολής που αντιστοιχεί σε αυτήν

ΔΗΛΩΝΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΜΟΥ
ΚΑΙ ΖΗΤΩ


Να γίνει δεκτή  η παρούσα μου και η περιεχόμενη σε αυτή ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ σχετική με Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 κατά το μέρος που την αφορά.
Να μην υπολογισθεί στο φορολογητέο εισόδημα οικονομικού έτους 2014 το ποσό της αυτόματης επιστροφής (claw back) και η αναλογούσα προκαταβολή φόρου.

ΑΘΗΝΑ 4-5-2014
Ο ΑΙΤΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ


Παναγιώτης Δαρμπάσης
Οικονομολόγος Υγείας-Φοροτεχνικός-Νομικός

 

 

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                            Ι. Κλεινάκης