Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Newsletter 8/2/2013

8/2/2013 Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή επικαιροποίησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου (ΗΦΑ)

 

Στo πλαίσιo του εκσυγχρονισμού και της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) τίθεται  σε πιλοτική λειτουργία  ηλεκτρονική εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους μας :

  • 1ον να λαμβάνουν γνώση  του τηρουμένου από το Ταμείο μας Ηλεκτρονικού Φακέλου του Ασφαλισμένου και
  • 2ον μέσω αυτής να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας είτε  για τις μεταβολές που αφορούν  τα προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένου (διεύθυνση ,τηλέφωνο κ.λ.π.) είτε για τις μεταβολές που αφορούν το ιστορικό απασχόλησης ασφαλισμένου (έναρξη –παύση ελευθέρου επαγγέλματος, έναρξη –παύση έμμισθης απασχόλησης κ.λ.π.).

Η εφαρμογή θα λειτουργεί πιλοτικά μέχρι 15/2/2013.

Υποχρεούνται όλοι οι ασφαλισμένοι μας  να επισκεφτούν την μερίδα τους προκειμένου να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο του φακέλου τους και να προβούν σε ενημέρωση/ επικαιροποίηση  αυτού, διαφορετικά δε θα είναι δυνατή η καταβολή των ασφαλιστικών  εισφορών ατομικά ή μέσω εργοδοτών, η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και λοιπών παροχών του Ταμείου.

Τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε είναι τα εξής:
1. Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (εάν δεν έχετε ήδη εγγραφεί).
2. Είσοδο στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου»

Για οδηγίες σχετικά με την εγγραφή, πατήστε εδώ .
Για οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική ενημέρωση και τη χρήση της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφλαισμένου, θα αναρτηθεί σύντομα και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Η εφαρμογή διαθέτει online βοήθεια για την καθοδήγησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Μονάδα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών ΜΟΔΙΣ. Επισκεφθείτε το web site και επιλέξτε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Υποστήριξη  για τους τρόπους εξυπηρέτησής σας.

 

 

Διαβάστε περισσότερα

8/2/2013 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών όταν συνταγογραφεί ο ελεγκτής ιατρός''

 

Διαβάστε περισσότερα

8/2/2013 Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή επικαιροποίησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου (ΗΦΑ)

 

Στo πλαίσιo του εκσυγχρονισμού και της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) τίθεται  σε πιλοτική λειτουργία  ηλεκτρονική εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους μας :

  • 1ον να λαμβάνουν γνώση  του τηρουμένου από το Ταμείο μας Ηλεκτρονικού Φακέλου του Ασφαλισμένου και
  • 2ον μέσω αυτής να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας είτε  για τις μεταβολές που αφορούν  τα προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένου (διεύθυνση ,τηλέφωνο κ.λ.π.) είτε για τις μεταβολές που αφορούν το ιστορικό απασχόλησης ασφαλισμένου (έναρξη –παύση ελευθέρου επαγγέλματος, έναρξη –παύση έμμισθης απασχόλησης κ.λ.π.).

Η εφαρμογή θα λειτουργεί πιλοτικά μέχρι 15/2/2013.

Υποχρεούνται όλοι οι ασφαλισμένοι μας  να επισκεφτούν την μερίδα τους προκειμένου να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο του φακέλου τους και να προβούν σε ενημέρωση/ επικαιροποίηση  αυτού, διαφορετικά δε θα είναι δυνατή η καταβολή των ασφαλιστικών  εισφορών ατομικά ή μέσω εργοδοτών, η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και λοιπών παροχών του Ταμείου.

Τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε είναι τα εξής:
1. Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (εάν δεν έχετε ήδη εγγραφεί).
2. Είσοδο στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου»

Για οδηγίες σχετικά με την εγγραφή, πατήστε εδώ .
Για οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική ενημέρωση και τη χρήση της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφλαισμένου, θα αναρτηθεί σύντομα και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Η εφαρμογή διαθέτει online βοήθεια για την καθοδήγησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Μονάδα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών ΜΟΔΙΣ. Επισκεφθείτε το web site και επιλέξτε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Υποστήριξη  για τους τρόπους εξυπηρέτησής σας.

 

 

Διαβάστε περισσότερα

8/2/2013 Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή επικαιροποίησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργοδότη ή/και Παρόχου Υγείας (ΗΦΕ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι είναι πλέον διαθέσιμη η εφαρμογή επικαιροποίησης/ ενημέρωσης στοιχείων του Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργοδότη ή/και Παρόχου Υγείας (ΗΦΕ).
Εν όψει και των διατάξεων του Ν.3996/2011, σύμφωνα με τις οποίες «… οι εργοδότες που απασχολούν υγειονομικούς ή ζητούν την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Τομέων τυχόν μεταβολές των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών (την οριστική ή προσωρινή διακοπή ή μεταβολή των εργασιών τους, την αλλαγή της επωνυμίας, της νομικής μορφής, των κατά νόμο υπεύθυνων, της έδρας της εταιρείας και προκειμένου περί φυσικών προσώπων τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους), κ.λπ. Ως χρόνος γνωστοποίησης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου των ανωτέρων συμβάντων μηνός ...», οι εργοδότες θα πρέπει να προβούν και να προβαίνουν εφ’ εξής σε ενημέρωση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού τους Φακέλου κάθε φορά που προκύπτουν μεταβολές, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής και αποστέλλοντας εν συνεχεία φωτοαντίγραφα των σχετικών παραστατικών, που πιστοποιούν τις ανωτέρω μεταβολές στις κατά τόπους υπηρεσίες των Τομέων Υγειονομικών.

Η εφαρμογή θα λειτουργεί πιλοτικά μέχρι 15/2/2013.

Τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε είναι τα εξής:
1. Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (εάν δεν έχετε ήδη εγγραφεί).
2. Είσοδο στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονικός Φάκελος Εργοδότη/ Παρόχου Υγείας»

Για οδηγίες σχετικά με την εγγραφή, πατήστε εδώ .
Για οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική ενημέρωση και τη χρήση της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργοδότη ή/και Παρόχου Υγείας, θα αναρτηθεί σύντομα και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Η εφαρμογή διαθέτει online βοήθεια για την καθοδήγησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Μονάδα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών ΜΟΔΙΣ. Επισκεφθείτε το web site και επιλέξτε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Υποστήριξη για τους τρόπους εξυπηρέτησής σας.

 

Διαβάστε περισσότερα

8/2/2013 Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ Νέα Διαδικτυακή Εφαρμογή επικαιροποίησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργοδότη ή/και Παρόχου Υγείας (ΗΦΕ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι είναι πλέον διαθέσιμη η εφαρμογή επικαιροποίησης/ ενημέρωσης στοιχείων του Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργοδότη ή/και Παρόχου Υγείας (ΗΦΕ).
Εν όψει και των διατάξεων του Ν.3996/2011, σύμφωνα με τις οποίες «… οι εργοδότες που απασχολούν υγειονομικούς ή ζητούν την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Τομέων τυχόν μεταβολές των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών (την οριστική ή προσωρινή διακοπή ή μεταβολή των εργασιών τους, την αλλαγή της επωνυμίας, της νομικής μορφής, των κατά νόμο υπεύθυνων, της έδρας της εταιρείας και προκειμένου περί φυσικών προσώπων τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους), κ.λπ. Ως χρόνος γνωστοποίησης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου των ανωτέρων συμβάντων μηνός ...», οι εργοδότες θα πρέπει να προβούν και να προβαίνουν εφ’ εξής σε ενημέρωση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού τους Φακέλου κάθε φορά που προκύπτουν μεταβολές, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής και αποστέλλοντας εν συνεχεία φωτοαντίγραφα των σχετικών παραστατικών, που πιστοποιούν τις ανωτέρω μεταβολές στις κατά τόπους υπηρεσίες των Τομέων Υγειονομικών.

Η εφαρμογή θα λειτουργεί πιλοτικά μέχρι 15/2/2013.

Τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε είναι τα εξής:
1. Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (εάν δεν έχετε ήδη εγγραφεί).
2. Είσοδο στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονικός Φάκελος Εργοδότη/ Παρόχου Υγείας»

Για οδηγίες σχετικά με την εγγραφή, πατήστε εδώ .
Για οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική ενημέρωση και τη χρήση της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργοδότη ή/και Παρόχου Υγείας, θα αναρτηθεί σύντομα και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Η εφαρμογή διαθέτει online βοήθεια για την καθοδήγησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Μονάδα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών ΜΟΔΙΣ. Επισκεφθείτε το web site και επιλέξτε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Υποστήριξη για τους τρόπους εξυπηρέτησής σας.

 

Διαβάστε περισσότερα

8/2/2013 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

 

ΑΘΗΝΑ 08/02/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1214

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ σε συνεδρίαση της Πέμπτης 7/2/2013 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τη συμμετοχή μας στην 24ΩΡΗ Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία της ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ της 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.
Μετά την επιτυχημένη Πανυγειονομική Απεργία τις 31 Ιανουαρίου η συνέχεια και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων είναι επιτακτική. Τα προβλήματα οξύνονται και διογκώνονται, ο αυταρχικός κατήφορος και οι αντιδημοκρατικές πρακτικές της κυβέρνησης εντείνονται και η μόνη αξιόπιστη απάντηση είναι η οργανωμένη πάλη και αντίσταση των εργαζομένων και των συνδικάτων.
Σας καλούμε να οργανώσετε Γενικές Συνελεύσεις για την καλύτερη επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης.

Τα αιτήματα της απεργίας είναι:
- Η υπεράσπιση των Δημόσιων και Κοινωνικών αγαθών
- Η ανατροπή των αποφάσεων για Διαθεσιμότητα στο Δημόσιο και Απολύσεις
- Η ανατροπή των πολιτικών των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ


Τα αιτήματα αυτά τα διευρύνουμε με το πλαίσιο της Πανυγειονομικής απεργίας τις 31 Ιανουαρίου 2013.
Υλικό για την Περιφέρεια: Προμήθεια αφίσας – ανακοίνωσης από τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ.
Για την Αθήνα: Αποστολή υλικού ΑΔΕΔΥ με τον σύνηθες τρόπο από ΠΟΕΔΗΝ.
Τα Σωματεία μπορούν να αξιοποιήσουν το περιεχόμενο των δύο τελευταίων κινητοποιήσεων των Υγειονομικών αφού το εμπλουτίσουν και το επικαιροποιήσουν.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

 

Διαβάστε περισσότερα

8/2/2013 Ετήσια Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

 

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με τη συμμετοχή 60 προέδρων Ιατρικών Συλλόγων της χώρας και 300 αντιπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στην Αθήνα, από τις 10 π.μ έως τις 8 μ.μ.

Τα κύρια θέματα συζήτησης είναι:

-ΕΟΠΥΥ -Νοσοκομειακή περίθαλψη

-Ασφαλιστικό

– ΤΣΑΥ

-Φάρμακο

– δραστική ουσία

-Φορολογικά μέτρα

Θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με δράσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στην ασκούμενη πολιτική των περικοπών των δαπανών υγείας, της αποδυνάμωσης του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων, της οικονομικής εξουθένωσης των μισθωτών ιατρών και της οριακής λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων. Επίσης, για την αντιμετώπιση των πολλών ανασφάλιστων, πλέον, συμπολιτών μας, για την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα μας, καθώς και για τους κινδύνους της δημόσιας υγείας. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και η κυβέρνηση συνολικά, πρέπει να λάβουν το μήνυμα ότι ο ιατρικός κόσμος της Ελλάδας σε συνεργασία με τις Ενώσεις των Ευρωπαίων ιατρών, θα κάνουν ότι είναι δυνατό προκειμένου να σταματήσει αυτή η αδιέξοδη πολιτική και να προστατευτεί η υγεία και η περίθαλψη του ελληνικού λαού.

ΠΗΓΗ: http://www.iatrikostypos.com

 

Διαβάστε περισσότερα

8/2/2013 Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ ''Υποχρέωση ιατρών για την ανάρτηση της Πινακίδας Αποδείξεων''

 

Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2013

Προς  

κ. Αθανάσιο Σκορδά –

Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων.

Κοιν: Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών

           

Αθήνα 08.02.2013

 

Α.Π 35389

 

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση ιατρών για την ανάρτηση της Πινακίδας Αποδείξεων»

 

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. Α4-17/28.01.2013 επιστολής δυνάμει της οποίας αποσαφηνίζετε το πεδίο εφαρμογής της με αριθμ. Α2-1145/2012 Αγορανομικής Διάταξης, απαντώντας σε έγγραφο ερώτημα το οποίο σας είχαμε θέσει στις 14.01.2013, όπου αναφέρετο ρητώς ότι οι γιατροί δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι αναρτήθηκε στις 06.02.2013 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σας, κείμενο που τιτλοφορείται «Απάντηση του υπουργείου ΑνΥπ σε δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο» . Στην ανάρτηση αυτή αναιρείται πλήρως το περιεχόμενο της αρχικής επιστολής και τονίζεται το γεγονός, αφενός ότι ουδεμία εξαίρεση υφίσταται ως προς την υποχρέωση ανάρτησης της σχετικής πινακίδας. Αφετέρου, ότι το προαναφερθέν έγγραφο σας συνιστά την έκφραση μια προσωπικής άποψης.

Επί των ανωτέρω οφείλουμε να σας τονίσουμε το γεγονός ότι:

α)από την ίδια την γραμματική διατύπωση της διάταξης στην έννοια των «επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» δεν εμπίπτει η άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος, καθώς αποτελεί προεχόντως άσκηση λειτουργήματος,

β)το ανέφικτο εφαρμογής της διάταξης στους γιατρούς ενισχύεται και πάλι από την γραμματική διατύπωση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της εν λόγω Αγορανομικής Διάταξης, καθώς αναφέρεται σε «τηρούμενο τιμοκατάλογο», στοιχείο το οποίο δεν υφίσταται στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

 

Κύριε Υφυπουργέ,

 

Ουδέποτε ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε από την Πολιτεία επιλεκτική μεταχείριση.Ξεκαθαρίζουμε επίσης για μια ακόμη φορά ότι σαφώς και τασσόμεθα υπέρ της πάταξης της φοροδιαφυγής και θα σταθούμε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια από πλευράς Πολιτείας για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε πως είναι δυνατόν από πλευράς Πολιτείας να λαμβάνονται αποφάσεις που ευτελίζουν την σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενή, μετατρέποντας τον γιατρό σε «έμπορο».

Ενόψει των ανωτέρω λεχθέντων σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα ισχύοντα, καθώς δεν δύναται να υφίστανται τόσο αντικρουόμενες και αντιφατικές σκέψεις από πλευράς του Υπουργείου σας.

Ειδικότερα θα πρέπει να ενημερώσετε τους ιατρούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αν τους θεωρείτε «επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών». Αν τους αντιμετωπίζετε με τη λογική αυτή, οφείλετε να τους δώσετε τη δυνατότητα ένταξης στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ , ενόψει του οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει. Δεν μπορείτε αίφνης να τους θεωρείτε επιχειρήσεις μόνο για την ανάρτηση της συγκεκριμένης πινακίδας, αλλά να τους αποκλείετε από χρηματοδοτικά σχέδια και ενισχύσεις.

Σε κάθε περίπτωση , ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απαιτεί τη δίκαιη μεταχείριση από πλευράς Πολιτείας, όλων των μελών του.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                               ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

 

Διαβάστε περισσότερα

Η πίεση του Ι.Σ.Α. απέφερε κούρεμα από 20% σε 15%! Οι αγώνες συνεχίζονται για μηδενικό ποσοστό κουρέματος

 

Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2013

            Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ Β'/188/2013) Κ.Υ.Α αναφορικά με τις προϋποθέσεις αποπληρωμής των δεδουλευμένων των ιατρών και το ποσοστό έκπτωσης αυτών.

            Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έπειτα από τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με τις Ηγεσίες των αρμοδίων Υπουργείων, έδωσε την δυνατότητα της αποπληρωμής των οφειλομένων χρηματικών ποσών από τα ασφαλιστικά ταμεία των παρελθόντων ετών προς τους γιατρούς, με μείωση από τους αρχικούς σχεδιασμούς σε ποσοστό 5%, για τα ποσά των 4.000 ευρώ και άνω μηνιαίως.

            Πιο συγκεκριμένα όπως από την πρώτη στιγμή είχε ανακοινωθεί ο ΙΣΑ ήταν ενάντια σε οποιοδήποτε ποσοστό έκπτωσης επί των δεδουλευμένων των ιατρών, καθώς η αποπληρωμή αυτών των χρημάτων συνιστά αυτοδίκαιη υποχρέωση του Κράτους απέναντι στους γιατρούς. Παρόλαταυτα ο ΙΣΑ μετά από αγώνες πέτυχε τη μείωση του ποσοστού έκπτωσης, αναφορικά με τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς για ποσά μηνιαίας οφειλής έως 4.000 ευρώ σε 10% και για ποσό άνω των 4.000 ευρώ από 20% σε 15%!

            Ο ΙΣΑ για μια ακόμη φορά ως θεματοφύλακας της Δημόσιας Υγείας και έχοντας ως πρωταρχικό του μέλημα την προάσπιση των συμφερόντων των ιατρών, εμμένει στην αρχική του θέση για μηδενικό ποσοστό κουρέματος, καθώς τα χρηματικά αυτά ποσά αφορούν δεδουλευμένα 3 χρόνων για τα οποία οι γιατροί έχουν ήδη αποδώσει στο κράτος απόδειξη παροχής υπηρεσιών και χωρίς να πληρωθούν.

            Οι αγώνες συνεχίζονται!

 

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

 

         Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γεώργιος Πατούλης                             Ευστάθιος Τσούκαλος

 

 

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

 

Διαβάστε περισσότερα

8/2/2013 Μόνιμοι Υπάλληλοι, από ΑΣΕΠ, απολύθηκαν μέσω e-mail ! Σε τραγική κατάσταση το ΙΚΑ Ξάνθης

 

Σοκ έχει προκληθεί στους υπαλλλήλους του ΙΚΑ, οι οποίοι διορίστηκαν το 2010 μετά την επιτυχία τους στο διαγωνισμό 9Κ/2010 του ΑΣΕΠ, ενημερώθηκαν ότι απολύονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καλούνται να υπογράψουν την απόλυσή τους !Στο ΙΚΑ Ξάνθης πραγματοποιήθηκε απεργία και παρέμεινε κλειστό ενώ εργαζόμενοι, διεύθυνση και ΑΔΕΔΥ παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου.

Ο εκπρόσωπος των εργαζoμένων Νίκος Καρβαγιώτης ανέφερε: «Σήμερα ζήσαμε μια βάρβαρη κατάσταση. Σήμερα στάλθηκαν με e-mail οι απολύσεις του προσωπικού. 7 στους 28 απολύονται.  Όπως καταλαβαίνετε, το προσωπικό μειώνεται κατά το 1/4 και πλέον η δυνατότητα να εξυπηρετούμνε τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ είναι πολύ μικρή. Πλέον το 9μηνο που απαιτούνταν μέχρι σήμερα για την ολοκλήρωση μιας σύνταξης, θα μεγαλώσει επιπλέον.

Είναι αδύνατο να συνεδριάσουν οι επιτροπές ΚΕΠΑ για την πιστοποίηση των αναπήρων. Οι ασφαλισμένοι που ταλαιπωρούνται για την πιστοποίηση αναπηρίας μέχρι και 1 χρόνο, στο εξής θα χρειάζονται μέχρι και 2 χρόνια. Όλα αυτά θα έχουν αντανάκλαση στους πολίτες και θα υπάρξει τεράστια καθυστέρηση.  Όπως ανέφερε, οι 56.000 ασφαλισμένοι, θα πρέπει να εξυπηρετούνται στο εξής από 22 υπαλλήλους, αριθμός τραγικός.»

Σύμφωνα με το Χ. Ευστρατίου της ΑΔΕΔΥ, «Φτάσαμε να απολύονται εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα να καταρρακώνεται η δημόσια διοίκηση. Εφόσον το κράτος παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, εμείς προειδοποιούμε τους κυβερνητικούς βουλευτές ότι η ευθύνη για την ταλαιπωρία των πολιτών, βαρύνει την πολιτεία.

Εκ μέρους των εργαζομένων του διαγωνισμού 9Κ/2009 του ΑΣΕΠ, οι οποιοι είχαν διοριστεί αντί της Αγροτικής Τράπεζας – όπου υπέβαλαν αίτηση- στο ΙΚΑ χωρίς τη θέλησή τους, μίλησε η Κωνσταντινιά Τσαμπατανίδου  .: «Υπηρετούμε επί 1,5 χρόνο, έχουμε περάσει όλα τα εισαγωγικά σεμινάρια μονιμοποίησης και καλούμαστε να υπογράψουμε τις απολύσεις μας. Δεν θα το κάνουμε και ζητάμε από τους ασφαλισμένους να συμπαρασταθούν στο πρόβλημά μας. Από τη Δευτέρα, το κατάστημα Ξάνθης, που ήδη υπολειτουργούσε, θα είναι σε τραγική κατάσταση. Στην Ελλάδα του 2013 απολύονται εργαζόμενοι που είχαν περάσει στο ΑΣΕΠ, μέσω e-mail.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ΙΚΑ, που παραμένουν στις θέσεις τους – όπως αναφέρει ο Aν. Διευθυντής Νίκος Ράπτης καθώς και ο υπάλληλος Παναγιώτης Κεχαγιάς- εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση από τη Δευτέρα θα είναι τραγική για εργαζόμενους και ασφαλισμένους ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών και ο χρόνος θα υποστεί τεράστια υστέρηση, ζητώντας κατανόηση για όσα θα ακολουθήσουν.  Συνολικά 35 άτομα απολύονται σε όλη την Περιφέρεια και 450, συνολικά σε όλη τη χώρα.

ΠΗΓΗ: http://www.xanthipress.gr

 

Διαβάστε περισσότερα

8/2/2013 Ι.Σ.ΠΑΤΡΩΝ ''Επιστολή στα μέλη για ανάρτηση πινακίδας''

 

Προς

Τα Μέλη του Συλλόγου μας

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρόλη την ενημέρωση που στάλθηκε από το ΠΙΣ σχετικά με την άρση της υποχρέωσης ανάρτησης της πινακίδας της αγορανομικής διάταξης από τους ιατρούς, διευκρινίστηκε σε χθεσινή ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι απολύτως καμία ιατρική επαγγελματική δραστηριότητα δεν εξαιρείται προς το παρόν από την υποχρέωση ανάρτησης της πινακίδας. Επισημάνθηκε ότι το έγγραφο-απάντηση της Διεύθυνσης Τιμών παροχής Υπηρεσιών προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αποτελεί υποκειμενική ερμηνεία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών έχει ρητώς δηλώσει την αντίθεσή του στην προσπάθεια μετάλλαξης εκ μέρους της πολιτείας, της παροχής υπηρεσιών Υγείας σε «επιχείρηση» και της Υγείας σε «εμπόρευμα».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άννα   Μαστοράκου
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος   Σκρουμπής

 

Διαβάστε περισσότερα

8/2/2013 Π.Ι.Σ. Επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας-Υποδομών

 

Διαβάστε περισσότερα